top of page

VEDTEKTER

Bolero i fargeskifte. Foto: Simon Øien 

Vedtekter for foreningen 'Norske druedyrkere'

 

§1. ORGANISASJON

Navnet til foreningen er Norske druedyrkere.

Foreningen er en nøytral medlemsorganisasjon.

 

§2. FORMÅL

a) Målet for foreningen er å fremme norsk druedyrking og produksjon av norsk druevin.

b) Være interesse- og bransjeorganisasjon for hobby- og yrkesprodusenter av druer og druevin.

c) Være informasjons- og inspirasjonskilde for disse.

 

§3. MEDLEMSKAP

a) Enhver kan bli medlem ved å henvende seg til foreningens styre.

b) Medlemskap følger kalenderåret og betales for ett år av gangen, det regnes fra den datoen medlemskontingenten ble betalt.

 

3.1 Medlemskapstype

a) Hobbydyrker - person som dyrker drueplanter som hobby.

b) Yrkesdyrker - person som har en vesentlig del av sin inntekt fra salg av drueprodukter (spisedruer, vin, drueplanter).

c) Æresmedlem - person som bidrar eller har bidradd til foreningen ved å være til støtte gjennom sin kompetanse på området eller ved å gi økonomisk bidrag til foreningen.

d) Æresmedlemskap utnevnes av årsmøter etter forslag fra styret. Alle medlemmer kan foreslå kandidater for styret.

 

3.2 Medlemmers rettigheter

Hobbydyrkere, yrkesdyrkere og æresmedlemmer har like rettigheter.

a) Medlemmer kan annonsere med medlemskap i foreningen.

b) All bruk av foreningens logo krever skriftelig forhåndsgodkjenning fra styret.

c) Norske druedyrkeres medlemsliste er kun tilgjengelig for medlemmer

 

3.3 Terminering av medlemskap

Medlemskap avsluttes når et medlem ikke betaler medlemskontingent for inneværende år. Avslutning av medlemskap innebærer at vedkommende strykes fra medlemslisten og ikke lenger får adgang til foreningens nettsider. Styret kan også avslutte et medlemskap dersom et medlem aktivt motarbeider Norske Druedyrkeres formål og målsetning, eller med vilje skader foreningen.

 

§4. ÅRSMØTET

a) Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

b) Årsmøtet holdes innen utgangen av oktober hvert år på et sted styret blir enig om.

c) Medlemmer som har betalt medlemskontingent har adgang til årsmøtet.

 

4.1 Innkalling og beslutningsdyktighet

a) Styret er ansvarlig for innkallingen og skal sendes ut med minst 4 ukers varsel.

b) Innkallingen skal inneholde dato, tid og sted for årsmøtet, saksliste, revidert regnskap, budsjett og frister for innlevering av saker til årsmøtet.

c) Innkallingen skjer via e-post og ved postbrev til medlemmer som ikke har PC/e-post. 

d) Forslag til saker fra medlemmer til årsmøtet leveres skriftlig til styret og i hende senest 2 uker før årsmøtet.

e) Innkomne forslag samt valgkomiteens innstilling skal sendes ut til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

f) Ordinær årsmøte og ekstraordinær årsmøte er beslutningsdyktig når varsling og innkalling er foretatt i samsvar med disse vedtekter.

g) Forhåndsstemme fra et medlem til saker på årsmøtet skal være skriftlig, underskrevet, og det leveres en forhåndstemme til hver sak.

 

4.2 Dagsorden for årsmøtet

Dagsorden for årsmøtet skal inneholde følgende punkter:

1. Valg av møteleder/ordstyrer

2. Valg av referent

3. Valg av 2 medlemmer til underskrive protokollen

4. Valg av 2 medlemmer til tellekorps

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av dagsorden

7. Godkjenning av årsberetning

8. Godkjenning av revidert regnskap

9. Fastsette neste års medlemskontingent

10. Vedta kommende års budsjett

11. Behandling av innkomne forslag

12. Valg av styre - Leder velges i år med like tall - Nestleder velges i år med ulike tall - kasserer velges i år med ulike tall - 1. styremedlem velges i år med like tall - 2. styremedlem velges i år med ulike tall - 1. varamedlem velges i år med like tall

13. Valg av revisor, velges i år med like tall

14. Valg av valgkomité, velges i år med like tall.

15. Valgte medlemmer signerer protokoll og årsmøtet avsluttes.

 

4.3 Valgbarhet

a) Alle fullverdige medlemmer er valgbare til styret.

b) Alle styreverv er basert på prinsippet om villighet

 

4.4 Benkeforslag

Følgende benkeforslag tillates dersom ingen innkomne forslag for gjeldende sak er innlevert:

a) Nødvendig presisering og mindre justeringer i ordlyden ved innmeldte forslag.

b) Valg av medlemmer til styret der valgkomiteens innstilling er mangelfull.

 

4.5 Avstemningsmåte

a) Avstemninger eller valg på årsmøtet gjennomføres normalt ved håndsopprekning.

b) Vedtak besluttes ved alminnelig stemmeflertall, når ikke annet er nevn i vedtektene.

c) Skriftlig avstemning avholdes hvis minst 1/3 av de fremmøtte medlemmene krever det.

d) Ved valg på styre velges først leder/nestleder deretter de øvrige medlemmene.

e) Hvis det er foreslått flere personer til et verv avholdes skriftlig avstemming.

f) Hvis kandidatene får like mange stemmer, holdes det omvalg.

 

4.6 Ekstraordinær årsmøte

Ekstraordinær årsmøte kan innkalles ved:

a) Vedtak på det ordinære årsmøte.

b) Vedtak i styret.

c) Dersom 1/3 av medlemmene krever det.

d) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel.

 

4.7 Medlemmer krever ekstraordinært årsmøte

Dersom 1/3 av medlemmene krever ekstraordinært årsmøte skal det skje ved at:

a) Et skriv som sendes formannen som inneholde en begrunnet redegjørelse for hva som ønskes behandlet.

b) Senest 1 uke etter mottakelsen av et slikt skriv skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Med innkallelsen skal følge dagsorden for ekstraordinært årsmøte.

 

4.8 Når nytt styre ikke kan velges

a) Dersom årsmøtet ikke er i stand til å velge nytt styre danner de resterende og eventuelt nyvalgte medlemmer til styret et interimsstyre.

b) Interimsstyre skal snarest informere foreningens medlemmer om situasjonen og søke medlemmenes hjelp til å danne nytt styre.

c) Dersom årsmøtet beslutter det kan styret forsette sin aktivitet med minst 4 medlemmer

d) Interimsstyre skal ved mindre enn 3 medlemmer innkalle til ekstraordinært årsmøte der nytt styre velges eller man beslutter å legge ned Norske druedyrkere.

 

§5. STYRET

a) Norske druedyrkere ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

b) Styret fordeler arbeidet seg imellom etter beste evne.

c) Alle styremedlemmer velges for en periode på 2 år. Første året velges leder, 1 styremedlem og varamedlem for en periode på ett år. Nestleder, kasserer og 1 styremedlem velges for to år.

d) Styret har ansvar for foreningens daglige drift.

e) Styret skal ivareta foreningens interesser og koordinere all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av Norske druedyrkere.

f) Ledere av komiteer, råd og utvalg har ansvar for å holde styret løpende orientert om det utvalgs- og komitéarbeid som gjøres.

g) Styremedlemmene kan få refundert egne utgifter tilknyttet styrearbeidet for inntil kr 2000 per år.

 

5.1 Styremøter

a) Styret holder møter så ofte som det finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.

b) Styremøtet ledes av leder eller nestleder i leders fravær.

c) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer av styret er til stede.

d) Styrevedtak kan vedtaes ved skriftelig flertalsbeslutning (e-post), når styret finne det hensiktsmessig.

e) Varamedlemer har stemmerett i styrevedtak når ordinære styremedlemmer er fraværende.

f) Leder har beslutningsmyndighet i saker der det ikke er tid/anledning til eller hensiktsmessig med styrebehandling. Leder skal i slike tilfeller om mulig rådføre seg med og senere orientere styret ved første anledning.

g) Leder eller nestleder kan ikke disponere foreningsmidler større enn kr. 1000, uten et styrevedtak.

h) Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

i) Styret har taushetsplikt i personsaker og i alle øvrige konfidensielle saker.

j) Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg.

k) Det skal føres styrereferat for hvert styremøte, eller ved styrevedtak utført via e-post.  

l) Norske druedyrkeres medlemmer kan på forespørsel få innsyn i eller utskrift av styreprotokollen når styret finner det formålstjenlig.

m) Styret utnevner nettansvarlig.

n) Dersom leder på grunn av sykdom ikke kan håndtere lederfunksjonen vil nestleder overta denne.

 

5.2 Varamedlemmer til styret

a) Kan møte på styremøtene.

b) Har stemmerett hvis ordinære styremedlemmer er fraværende eller er innhabile i en sak.

c) Har tilgang til all informasjon og er med i diskusjoner på lik linje med de andre i styret

 

5.3 Komiteer

a) Styret oppnevner komiteer etter forslag fra styret eller medlemmer. Årsmøtet velger kandidater til komiteer etter forslag fra valgkomiteen.

b) Komiteene velger selv leder.

c) Det skal føres protokoll over alle møter i komiteen.

d) Komiteene arbeider etter retningslinjer fra styret.

 

5.4 Signatur og prokura

Norske druedyrkeres leder, nestleder og kasserer har hver for seg signatur og prokura i saker som gjelder foreningen.

 

§ 6. ØKONOMI

a) Regnskapsåret følger kalenderåret.

b) Norske druedyrkeres økonomi er basert på en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet, inngangspenger på møter/foredrag og tilstelninger, tilskuddsordninger, sponsorinntekter eller andre inntektsbringende tiltak.

c) Kontingenten for medlemmer fastsettes av årsmøter.

d) Kontingenten følger kalenderåret og innbetales for ett år av gangen.

e) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

f) Alle tillitsverv i Norske druedyrkere er ulønnet utover muligheten til å få refundert utgifter tilknyttet styrearbeidet.

g) Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av Norske druedyrkeres midler og eiendeler.

h) Avsluttet regnskap skal revideres av revisor før det legges frem for årsmøte.

i) Styret skal utarbeide forslag til budsjett for hver påfølgende regnskapsperiode.

j) Leder og kasserer har tilgang til foreningskonto.

 

§ 7. ENDRINGER AV VEDTEKTENE

a) Vedtektene kan kun endres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og vedtas med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.

 

§ 8. OPPLØSNING

a) Oppløsning av Norske druedyrkere kan bare vedtas av ekstraordinært årsmøte.

b) Vedtak om oppløsning må ha en tilslutning på minst 2/3 av avgitte stemmer for å være gyldig.

c) Ved foreningens oppløsning treffer årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens formue og andre eiendeler med alminnelig stemmeflertall.

bottom of page